Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest KANCELRAIA IT Marek Kędziera ul. K. Wielkiego 67 wejście A, (zwany dalej Administratorem).
Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem KANCELRAIA IT Marek Kędziera ul. K. Wielkiego 67 wejście A, oraz drogą mailową [email protected]

W jakim celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

  1. zawarcia z Tobą umowy [o świadczenie usług IT lub konsultingu]
  2. realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy z chwilą jej zawarcia,
  3. wypełnienia przez nas obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy w zakresie: archiwizacji, księgowości (…).
  4. dochodzenia zapłaty za nasze usługi, w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed roszczeniami innych osób (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. W celach marketingowych- po wyrażeniu przez Ciebie zgody na marketing (zgodę można wyrazić lub nie podczas pobierania naszych e-booków, lub przez kontakt z administratorem) zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą informatyczną.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

3.1. Dla zawarcia umowy i jej realizacji podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dopuszczający przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne dla wykonania łączącej strony umowy.
3.3. Dla przetwarzania danych w celu dochodzenia zapłaty za nasze usługi w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?

Z poszanowaniem charakteru Twoich danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o, Twoje dane mogą być przekazywane:
a) podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach,
b) podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską/kontrolną oraz księgową względem Administratora,
c) firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi,
d) dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora;
• sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych;
• do przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
prawo wycofania zgody, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
a) dane identyfikacyjne (podstawowe, elektroniczne, biometryczne i finansowe),
(tj. imię nazwisko, nazwa firmy, NIP, regon, adres, nr konta bankowego, adres e-mail)

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

11.1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy o świadczenie usług medycznych. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
11.2. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z Kancelaria IT. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy zawarcia umowy o świadczeniu usług.